ΤΑ ΓΡΑΨΑΜΕ ΟΛΑ... ΤΑ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ... ΤΑ ΜΑΘΑΜΕ ΟΛΑ... ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ...

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ 1913 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Στην εφημερίδα "Εμπρός" με τίτλο «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης» της 02.09.1913 διαβάζουμε τα εξής άκρως αποκαλυπτικά και ταυτοχρόνως προκλητικά ως προς την ελληνική πολιτική της προσάρτησης της Μακεδονίας από ένα φιλοεβραϊκό γαλλικό φύλλο:


 «Ἡ Παρισινή ἐφημερὶς ‘Νουβὲλ’ ἄγνωστον ποίους σκοποὺς ἐπιδιὼκουσα δημοσιεύει τὸ ἀκόλουθον ἄρθρον περὶ τῆς Ἑλληνικής Κυβερνήσεως καὶ τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑβραίων.
‘Το Ἑβραϊκὸν (;) ζήτημα ἐν Θεσσαλονίκῃ δὲν ἐξητάσθη ἀκόμη. Ὅπως ἐξετασθῇ ἄν ἡ Θεσσαλονίκῃ θὰ παρέμενε ναὶ ἢ ὅχι ὑπὸ τὴν κατοχὴν τῶν Ἑλλήνων. Ἡ συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου ἔλυσε τὸ πρόβλημα ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. Ἐπέστη ὅθεν ἡ ὥρα νὰ μελετηθῇ τὸ ζήτημα τοῦτο. Εἶνε γνωστὸν ὅτι ἡ Θεσσαλονίκῃ δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἡ πρωτεύουσα τοῦ Σιωνισμοῦ ἐν τῷ Αἵμῳ. Τὸ μεγαλείτερον μέρος τοῦ πληθυσμοῦ της εἶνε Ἑβραϊκὸν καὶ ἡ γλῶσσα ἡ ὁποία ἰδίως ὁμιλεῖται ἐν αὐτῇ εἶνε ἡ Ἑβραιοϊσπανικὴ, διάλεκτος τῶν Ἰσραηλιτῶν τῆς Ἀνατολῆς. Ἕπεται εἷτα ἡ Γαλλικὴ γλῶσσα τὴν ὁποίαν αἱ σχολαὶ τοῦ βαρὼνου Χὸρς συνετέλεσαν εἰς τὸ νὰ διαδῶσουν παρὰ τῷ Ἑβραϊκῷ πληθυσμῷ. Εἶνε γνωστὸν ἐπίσης ὅτι ἡ Θεσσαλονίκῃ ὑπῆρξεν ἡ ἔδρα τοῦ κομιτάτου Ἕνωσις καὶ Πρόοδος, καὶ τὸ κέντρον τῆς περιλαλήτου Τουρκικῆς ἐπαναστάσεως.
Οἱ νεότουρκοι ἐπαναστάται ἐστηρίχθησαν ἐπὶ τοῦ σιωνισμοῦ ὁ ὁποῖος τοὺς ὑπεστήριξε πολὺ οἱκονομικῶς καὶ ἡθικῶς. Τὸ τοιοῦτον δὲν ἔληξεν εἰσέτι ἄλλως τε καθόσον ὁ Σιωνισμὸς παραμένει πάντοτε τὸ στερρὼτερον ἔρεισμα τῶν Τούρκων ἐν τῇ ἐναπολειφθτέσῃ Τουρκία, δὲν δύναταί τις πλέον ν’ ἀμφισβητήσῃ ὅτι οἱ Ἰσραηλίται εἶνε οἱ διευθύνοντες πρό τινων τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ.
Ἄλλῃ προφανὴς ἀλήθεια· ἀπὸ τῆς εἰσόδου τῶν Ἑλλήνων εἰς Θεσσαλονίκην, οἱ Ἰσραηλῖται δεηυκόλυνον, ἄν μὴ ἀπροκαλύπτως τοὑλάχιστον ἐντονὼτατα, τὰς ἐπὶ τῆς πόλεως Βουλγαρικὰς ἀξιὼσεις. Ἐν ἐλλείψει τῆς βουλγαρικῆς κυριαρχίας θὰ ἔστεργον ἀσμένως τὴν αὐτονομίαν ἡ ὁποία ἀπετέλει μέρος τοῦ βουλγαρικοῦ σχεδίου. Τὸ τοιοῦτον ἐξηγεῖται εὐκόλως. Οἱ Ἰσραηλῖται τῆς Θεσσαλονίκης εἶνε τεραστίως νοήμονες καὶ πρὼτην ἐμπορικὴν ἀγορὰν τῆς Ἀνατολῆς, ἀμελλωμένην πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Εἶνε ἐπὶ κεφαλῆς τῶν μεγαλειτέρων βιομηχανικῶν καὶ ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων, διαθέτουσι τραπέζας καὶ μεγάλα κεφάλαια, πλὴν τοῦ ὅτι ὅλον τὸ μικρὸν ἐμπόριον εὕρηται ἐπίσης εἰς χεῖράς των. Οἱ Βούλγαροι δὲν ἡδύναντο, κατ’ οὑδένα τρόπον νὰ τοὺς ἐνοχλήσουν εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις των. Ἡ βουλγαρικὴ πλειονότῃς ἀνήκει πράγματι εἰς τὴν γεωργίαν, ἡ ὁποία ἐν Μακεδονίᾳ καὶ ἐν Τουρκίᾳ καὶ ἐν Ἑλλάδι στερεῖται χειρῶν. Αἱ βουλγαρικαὶ χεῖρας θὰ ἧσαν ὅθεν χρησιμὼταται ὅπως αὑξήσουν τοὺς φυσικοὺς θησαυροὺς τῆς χὼρας καὶ οἱ Ἰσραηλῖται χρηματισταὶ θὰ ἐδάνειζον εἰς αὐτοὺς τὸ ἀναγκαιοῦν χρῆμα διὰ τὰς γεωργικὰς ἐκμεταλλεύσεις.
Μὲ τοὺς Ἕλληνας διαφέρει τὸ πρᾶγμα. Ὁ Ἕλλην ἀσμένως ἐγκαταλείπει τὴν ἐργασίαν τῆς γῆς. Ἑλκεται κυρίως ὑπὸ τῆς ναυτιλίας, τοῦ ἐμπορίου, τῶν χρηματιστικῶν ἐπιχειρήσεων. Τὸ πολυμήχανον καὶ εὕστροφον πνεῦμά του εὑρίσκει ἐν ταῖς ἐπιχειρήσεσι ταύταις χρησιμοηοίησιν ὠφέλιμον καὶ γόνιμον. Ἀλλὰ καθίσταται πάραυτα τοιουτοτρόπως ἀνταγωνιστὴς τοῦ Ἰσραηλίτου, ἀνταγωνιστὴς φοβερός, διότι κατέστη συνήθεια εἰς τὴν Ἀνατολὴν νὰ λέγεται ὅτι χρειάζωνται δύο Ἑβραῖοι διὰ νὰ κάμουν ἔνα Ἕλληνα. Τὸ ὅτι λοιπὸν οἱ Ἰσραηλῖται δὲν ἡθέλησαν τοὺς ἀνταγωνιστὰς τούτους οἱ ὁποῖοι θὰ ἥντλουν πᾶσαν ὠφέλειαν ἐκ τῶν πολυετῶν μόχθων των, δὲν πρέπει ποσῶς νὰ μᾶς ἐκπλήττῃ.
Οἱ Ἕλληνες τρέφουσιν ἐναντίον τῶν Ἑβραίων μῖσος θρηκσευτικὸν προφανέστατον. Βεβαίως ὑπάρχουσιν Ἑβραῖοι ζῶντες ἐν Ἑλλάδι, ἀλλ’ ὅμως κρύπτονται ἐπιμελῶς καὶ ἡ Ἑλλὰς εἶνε μὶα τῶν σπανίων χωρῶν εἰς τὸν κόσμον ἐν ταῖς ὁποίαις ὁ ἑβραϊκὸς πληθυσμὸς εἶνε περιοωρισμένος σχεδὸν εἰς τὸ μηδέν. Παρὰ τὰς ἐπισήμους διαψεύσεις, εἶνε ἀναμφισβήτητον σήμερον ὅτι καταλαμβάνων τὴν Θεσσαλονίκην ὁ στρατιωτικὸς ὅχλος ἐπεδόθη εἰς παντοειδεῖς ἀρπαγὰς ἐναντίον τῶν Ἑβραίων. Ἡ στάσις αὕτη τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς Ἑβραίους τῆς Θεσσαλονίκης ἄν παραταθῇ, θὰ εἶνε ἀνεπίκαιρος καὶ θὰ τοῖς ἀποβῇ ἐπιζημία.
Τοὑναντίον, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις δέον καθ’ ἡμᾶς νὰ κολακεύσῃ τὸν ἑβραϊκὸν πληθυσμὸν τῆς μεγαλοπόλεως ταύτης, πρῶτον διότι ἀποτελεῖ κλᾶσμα σημαντικὼτατον τοῦ ὅλου ὅγκου τῶν κατοίκων, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἧτο φρόνιμον νὰ τὸ καταστήσῃ τις πολέμιόν του, καὶ ἔπειτα διότι θὰ εὕρισκε παρ’ αὐτῷ ἐρείσματα σοβαρὼτατα.
Πρέπει ἡ Ἑλλὰς νὰ καλέσῃ ἀντῖ μεγάλων δαπανῶν, νέους ὁργανωτὰς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐνῷ θὰ εὔρισκεν ἐξαιρέτους τοιούτους ἐν ἐκλεκτῇ μερίδι τῆς ἰσραηλιτικῆς παροικίας τῆς Θεσσαλονίκης; Ποῦ θὰ εὔρισκε λ.χ., καλλιτέρους ὁργανωτὰς τῶν οἰκονομικῶν της καὶ τῶν τραπεζῶν της τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπείγουσαν ἀνάγκην ἀναδιοργανὼσεως, καὶ ενῷ εἶνε ἀποδεδειγμένον ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶνε ἀνίκανοι νὰ ἐκτελέσουν τὴν ἀναδιοργάνωσιν ταύτην ἀφ’ ἑαυτῶν; Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ἀνατολῆς εἶνε ἄνθρωποι πρακτικοὶ, τὰ μάλα πεπειραμένοι καὶ διπλωματικὼτατοι.
Ἄν οἱ Ἕλληνες τοὺς διαθέσουν ἐναντίον των θὰ τοὺς καταστήσουν ἐχθροὺς ἐπιφόβους’».
Πηγή: http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin_ftr.asp?c=108&pageid=-1&id=22062&s=0&STEMTYPE=0&STEM_WORD_PHONETIC_IDS=ARhAReARtARdARlARrARl&CropPDF=0

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

De vlepo kati pou na min ine ali8ino ???Giati lipos 8eorite proklitiko to ar8ro ?Akrivos etsi itan ta pragmata tote ....