ΤΑ ΓΡΑΨΑΜΕ ΟΛΑ... ΤΑ ΕΙΔΑΜΕ ΟΛΑ... ΤΑ ΜΑΘΑΜΕ ΟΛΑ... ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ...

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

2,87 ΔΙΣ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ALPHA BANK (!!!) ... Η ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΛΛΗΝΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

 Στα 2,87 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο 2013, έναντι ζημιών 313,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο
διάστημα 2012, κυρίως λόγω της θετικής συνεισφοράς των 2,6 δισ. ευρώ που προκύπτει από την αρχική θετική επίπτωση από την ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης. Τα καθαρά αποτελέσματα, εξαιρουμένης της πιστωτικής υπεραξίας, διαμορφώθηκαν σε 244,3 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν (θετικό) Φόρο Εισοδήματος 472,7 εκατ. ευρώ. Αν δεν συμπεριληφθεί η θετική επίπτωση απο την Εμπορική η Alpha κατέγραψε ζημιές προ φόρων ύψους 228,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο....

Το καθαρό έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε 320,6 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 22,9% σε ετήσια βάση και αυξημένο κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 76,2 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε 192 εκατ. ευρώ, θετικά επηρεασμένα από το όφελος των 120 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση κατά την αρχική αναγνώριση του μετατρέψιμου Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 10,2 εκατ. ευρώ.
Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε, σε επίπεδο Ομίλου, σε 322 εκατ., ευρώ εκ των οποίων 252,1 εκατ. ευρώ αναλογούν στην Alpha Bank και 69,9 εκατ. ευρώ αναλογούν στην Εμπορική Τράπεζα. Αναλογικά (εξαιρουμένης της Εμπορικής Τραπέζης), οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εφαρμογής του προγράμματος περιορισμού των δαπανών.
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 53,8%. Οι δαπάνες Προσωπικού ανήλθαν σε 163,3 εκατ. ευρώ. Αναλογικά, οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων αποχωρήσεων Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως, καθώς επίσης και ως αποτέλεσμα της νέας επιχειρησιακής συλλογικής συμβάσεως που υπεγράφη τον Μάιο του 2012.
Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 129,3 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 107,9 εκατ. ευρώ αναλογούν στην Alpha Bank, μειωμένα κατά 2,6% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 249,2 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της Εμπορικής Τραπέζης, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε 70,2 εκατ. ευρώ.
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια Πελατών ανήλθαν σε 44,5 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 42,0 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,7 δισ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2013. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 36,0 δισ. ευρώ κατόπιν της ενσωματώσεως της Εμπορικής Τραπέζης. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν να αποκαθίστανται τον Απρίλιο 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,5 δισ. ευρώ.
Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 65 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 54,2 δισ. ευρώ και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Emporiki Bank Cyprus,διαμορφώθηκαν σε 10,3 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε 505,3 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 57,6% σε ετήσια βάση), τα οποία, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 311 πόντους έναντι 440 πόντους το δ΄ τρίμηνο 2012. Ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε κατά 150 πόντους το α΄ τρίμηνο του 2013 και ανήλθε σε 30,1% στο τέλος Μαρτίου 2013. Στην Ελλάδα ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 31,6% (+230bps), ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 22,4% (+300bps). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 10,1 δισ. ευρώ ήτοι στο 16,9% του χαρτοφυλακίου των δανείων και η κάλυψη των καθυστερήσεων σε 52%.
Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) ανήλθε στο 13,9%2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως και την εκταμίευση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του υπολειπόμενου ποσού της ανακεφαλαιοποιήσεως. Τα Ίδια Κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, ανέρχονται σε 7,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2013.
Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο καλύψεως των καθυστερήσεων το οποίο διαθέτει, παρέχει στην Alpha Bank την ευελιξία να αντιμετωπίσει τυχόν επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου λόγω της οικονομικής υφέσεως και να στηρίξει τους πελάτες της στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι αναμενόμενες συνέργειες σε πλήρη εξέλιξη από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα ύψους περίπου 265 εκατ. ευρώ ετησίως το 2015 θα ενισχύσουν τη λειτουργική επίδοση. Επιπρόσθετα, το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Alpha Bank δεν έχει προσαρμοσθεί για το κεφαλαιακό απόθεμα που δημιουργείται από ενέργειες, όπως οι επαναγορές ομολόγων εκδόσεών μας, η θετική επίπτωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης, καθώς και η αναγνώριση των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία.
Επιπλέον, όσον αφορά την Κύπρο, αναφέρεται πως η Κεντρική της Τράπεζα δημοσιοποίησε στα τέλη Απριλίου 2013 τα λεπτομερή αποτελέσματα της ασκήσεως (“due diligence exercise”) που πραγματοποιήθηκε από την PIMCO (‘Pacific Investment Management Company, LLC’) και καθόρισε τις επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα της χώρας. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες υπολογίσθηκαν σε 149 εκατ. ευρώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπόθεση για ζημίες από πιστωτικό κίνδυνο 25% επί του συνόλου των χορηγήσεων έναντι της υποθέσεως 18% η οποία λήφθηκε υπ’ όψιν κατά τη διενέργεια αντίστοιχης ασκήσεως από τη Blackrock στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο. Οι παραπάνω κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται κυρίως από τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου ύψους 4,6 δισ. ευρώ όπως καθορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς συμπεριλαμβάνουν τυχόν ζημίες από την έκθεση του Ομίλου στο εξωτερικό.
Τέλος, υπογραμμίζεται πως κατόπιν λήψεως των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και της δημοσιεύσεως του Ενημερωτικού Δελτίου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί την 31 Μαΐου, 2013. Η ημερομηνία καταγραφής (“record date”) για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η 15 Μαΐου 2013, ενώ η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτιμήσεως θα ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 17 Μαΐου 2013 και θα λήξει την 27 Μαΐου, 2013. Η περίοδος ασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως λήγει την 31 Μαΐου, 2013. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των παραστατικών τίτλων δικαιώματος κτήσεως μετοχών (Warrants) που θα προκύψουν θα αρχίσει την 10 Ιουνίου 2013.
πηγη


ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ...ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ,ΔΕΝ ΣΩΘΗΚΕ ΒΕΛΑΖΟΝΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: